ORDU / MESUDİYE

SOSYAL MEDYA
DERNEK TÜZÜĞÜ

MADDE 1 - DERNEĞİN ADI :

Güzelce Köyü Kertil Mahallesi Kalkındırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
MADDE 2 - DERNEĞİN MERKEZİ :
İstanbul'dur.
MADDE 3 - DERNEĞİN ADRESİ :
Namık Kemal mah. Güvercin sok. No. 3 ÜMRANİYE/ İSTANBUL
MADDE 4- DERNEĞİN AMACI :
İstanbul'da ikamet eden köyümüz halkını dernek merkezinde toplayarak dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, sosyal faaliyetlerde bulunmak,köyümüze okul ,çeşme, sağlık tesisleri ve buna benzer ihtiyaçları yapmak, kültürel ve sanatsal zenginliklerimizi araştırmak, geliştirmek, üyelerimize , tahsil, inşa, hastalık, ölüm gibi durumlarda yardım yapmak. Dernek üyelerinin bir araya gelmesi için 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince lokal açmak, geziler, yemekler, geceler , konser, balo gibi toplantılar düzenlemek. Periyodik ve sürekli yayınlarda bulunmak, kooperatifleşmek, Sportif faaliyetlerde bulunmak
MADDE 5- DERNEK AMACINDA BELİRTİLEN FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR :
a) Köyümüzün tanıtılması için konferans , seminer, sergi ve sanatsal yarışmalar düzenlemek, folklor çalışmaları yapmak,
b) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
c) Üyelerimiz arasında her türlü bağlantıyı kurmak ve kooperatifleşmek,
d) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
e) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
f) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde hak tesis etmek,
g) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
h) Sportif faaliyetlerde bulunmak için yarışmalar düzenlemek,
i) Köyümüzün doğal güzelliklerini korumak, geliştirmek ve tanıtmak
MADDE 7 - DERNEĞİN ÜYELERİ :
Derneğin iki türlü üyesi vardır
a) ASİL ÜYE
b) FAHRİ ÜYE
MADDE 8 - ASİL ÜYE :
Tüzükte belirtilen azalık sıfatına haiz olup asil üye olmak üzere müracaat eden ve bütün tüzük hükümlerine göre şartları kabul ederek Yönetim Kurulunun kararı ile asil üyeliği kabul edilir.
FAHRİ ÜYE
Derneğe yakınlığı müşade olunan, maddi ve manevi yardımda bulunan , Genel Kurul kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aidat ödeme zorunluluğu yoktur. Ancak dernek toplantılarında görüşlerini rahatça ifade eder. Türk Vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranır.
MADDE 9- DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI :
Derneğe üye olmak isteyenler. Asil Üyelik Dernek Yönetim Kurulunun ekseriyetle vereceği karar tevcih olunur. Ancak derneğe üye olmak isteyenlerin aşağıdaki vasıflara haiz bulunmaları gerekir.
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmak
b) 18 yaşını bitirmiş olmak
c) Yüz kızartıcı herhangi bir suç işlemiş olmak,
d) Dernekler yasasına göre sürekli yayın süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
e) Kötü adet ve ahlak sahibi olmamak,
f) Ağır hapis cezasına mahkum olmamak, teksirli suçlar hariç 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak,
g) Kurulması yasaklanan dernekleri kuran ve yönetenler ile dernekler için faaliyette bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyası Partiler Kanunun 101'inci maddesinin (d) bendi gereğince bir siyası partiden kesin olarak çıkarılan veya filleriyle bir siyası partinin kapatılmasına sebep olunan partilerin üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatılma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren 5 yıl geçmiş olup dernek kurma hakkı yeniden kazanmış olmak.

MADDE 10 - DERNEK ÜYELİĞİNE KABULÜ VE ŞARTLARI :
5253 Dernek Tüzüğünün Maddelerinde yazılı özelliklere sahip herkes üye olabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Asil üyenin Genel Kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri istedikleri takdirde istifa etmek suretiyle dernekten ayrılabilirler. Ancak istifa ettikleri tarihe kadar derneğe olan borçlarını ödeme mecburiyetindedirler. Derneğe üye olmak isteyen şahıslar yönetim kuruluna müracaatla veya asil üyelerden ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmayı tavsiye eden şahısların verecekleri açık hüviyetlerini veya 15 gün müddetle dernek merkezinde asılır.
MADDE 14 ÜYELİK HAKLARI :
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya mecbur edilemez. Her üye istifa hakkına sahiptir.
a) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Başka bir üyenin aracılığı ile otunu kullanamaz. 
b) Her üye Genel Kurulda üyeliği temsil eder.
c) Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, ancak oy hakkı yoktur.
MADDE 15 - DERNEĞİN ORGANLARI :
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu 
C) Denetim Kurulu
Yönetim Kurulu ile görev sorumluluğunu paylaşan organlar, yan kuruluşlar oluşturabilir. Ancak bu organların Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.
MADDE 16 GENEL KURUL :
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE 18 - TOPLANTI YETER SAYISI :
 
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 19 - GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ : 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili iki katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, vekili ile katipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir
Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine; 
1-Divan başkanı, başkan yardımcısı ve katipler tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

MADDE 20 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
1-Dernek organlarının seçilmesi, 
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
10-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
11-Derneğin fesih edilmesi, 
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
13-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 21 - YÖNETİM KURULU :
Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir 

MADDE 23 :
Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısında, Tüzükte belirtilen ve Kanunda öngörülen şekilde seçilerek görev almalarında n itibaren kendi aralarında görev taksimi yaparlar. Bir başkan , bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçerek göreve başlarlar. Yönetim Kurulu çağrısız toplanır, kararları oybirliği ile alır, oyların eşitliği başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Yönetim Kurulu üye sayıları boşalması sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşer, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu , üç yılda bir yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden seçer.
MADDE 24 - DENETLEME KURULU :
Denetleme Kurulu, her üç yılda bir yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden seçilir. Görev süresi üç yıldır. Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir. Denetleme Kurulu, dernek tüzüğünde görevi tespit edilen veya usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.
MADDE 25 DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır
MADDE 26 

Dernek siyasetle uğraşmaz, uğraşması yasaktır.

MADDE 27 - DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak YTL, aylık olarak ta YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7-Diğer gelirler.

MADDE 28 - DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USUL:

Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 29 - DERNEKTE TUTULACAK DEFTERLER:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
MADDE 30 - DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE 31 - DERNEK TÜZÜĞNÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

MADDE 32 - DERNEĞİN FESHİ 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

MADDE 33- İNFİSAH :

Dernek kuruluş amacı ve şartlarına kayıt ettiği veya aciz hale düştüğü veya Yönetim Kurulunun Tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı Dernekler Yasasının 23'üncü Maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunmasının imkan olmadığı sebebiyle, üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış olur. Derneğin aciz hale düştüğü mahalli mülki amirliğince tespit edilerek karar verilebilir.

MADDE 34 - DERNEĞİN TASFİYESİ :
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda , Güzelce Köyü Kertil Mahallesine su. Okul. yol gibi benzeri sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere Köy Sandığına ve Tüzük kişiliğine teslim tesellüm zabtı ile intikal ettirilir Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

MADDE 35- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
 
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


YÖRESEL YEMEKLERİMİZ

Keşkek

DÖVİZ KURLARI